naitos

กองวิจัย ตร. จัดประชุมโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้                            คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมวางแนวทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓      อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ พฐก. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาวิธีมาตรฐาน การตรวจวิเคราะห์เขม่าปืน (GSR)

มื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์เขม่าปืน (GSR: Gun Shot Residue) งบประมาณยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. จัดเวิร์คช็อปต้นแบบ Safe City ชูแนวคิด ‘เมืองที่ผู้หญิงเดินคนเดียวได้อย่างปลอดภัย’

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ผลักดันนโยบายนวัตกรรมสังคม “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หารือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองวิจัย ตร. มอบหมายให้คณะแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากลและคณะโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์      อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. เดินหน้าโครงการเมืองปลอดภัย เน้นการเข้าใจประชาชนสู่การออกแบบนโยบาย

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ผลักดันนโยบายนวัตกรรมสังคม “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย”     อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. เดินหน้าโครงการเมืองปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สน.บางรัก นำร่องสถานีตำรวจต้นแบบ

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองวิจัย ตร. ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจนครบาลบางรัก เดินหน้าผลักดัน “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. เดินหน้าโครงการเมืองปลอดภัย จัดประชุมหารือร่วมกับ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. กองวิจัย ตร. ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา จัดประชุมหารือผลักดัน “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง     อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ     อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. นำคณะทำงาน ลงพื้นที่หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ บช.ปส.

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองวิจัย ตร. ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา  จัดประชุมหารือผลักดัน “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. จัดประชุมโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้             คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมวางแนวทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1/2563 อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองวิจัย   สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ “พันธมิตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ห้องประชุมกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ     อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. จัดประชุมโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทย สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมวางแนวทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓               อ่านต่อ

ผู้การกองวิจัย ตร. นำทีมคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมสถาบันนิติเวช ลุยเดินหน้าโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภัยอาชีวอนามัย

         เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองวิจัย ตร. ร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ จัดประชุมหารือในโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. กองวิจัย ตร. มอบหมายให้คณะแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากลและคณะโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025    ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การบริการ     อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. จัดประชุมความคืบหน้าโครงการ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล

 เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมวางแนวทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓     อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องตรวจจับความเร็ว ด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมทดสอบ

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับความเร็วของรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์” โดยมีความร่วมมือในการการวิจัยและพัฒนาร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและนอกสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ     อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. จัดประชุมหารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองวิจัย ตร. ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา  จัดประชุมหารือผลักดัน “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร    อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. เดินหน้าโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ผลักดันนโยบายนวัตกรรมสังคม “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 5 และมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน    อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. จัดประชุมโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา  จัดประชุมระดมความคิดเห็นและขอข้อมูลกับกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดทำแผนเรื่อง “เมืองปลอดภัย” เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับสิ่งแวดล้อมป่าไม้ มลภาวะและน้ำเสียจากโรงงาน  อุตสาหกรรม รวมถึงการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. จัดประชุมโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้             คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมวางแนวทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1/2563 อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. จัดประชุมโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้             คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมวางแนวทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1/2563 อ่านต่อ

กองวิจัย ตร. จัดประชุมโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้             คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมวางแนวทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1/2563 อ่านต่อ