naitos
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายเดือน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายเดือน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 (แยกเป็นรายเดือน) กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร...

แผนปฏิบัติราชการกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความเป็นมา                สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนรองรับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นแนวทาง  การปฏิบัติราชการ...