naitos

ค้นหาเอกสาร/งานวิจัย

รายงาน

แนวทางการดำเนินการและจัดทำคำของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

ขั้นตอนการจัดทำและยื่นคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน.

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน

ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณผ่านระบบ NRIIS สำหรับ Fundamental Fund                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์

(ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ห้องสมุดกองวิจัย

ข้อปฏิบัติการยืมหนังสือห้องสมุด กองวิจัย

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

หมวดหนังสือ : วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

หมวดหนังสือ : อื่น ๆ

กฎหมาย

การประเมินผลโครงการต่าง ๆ

คอมพิวเตอร์

คู่มือการวิจัย

คู่มือตำรวจ

ทั่วไป

ปกิณกะ

พุทธศาสนา

วรรณกรรม

วารสาร วส.

หนังสือสำคัญ

เด็กและเยาวชน

แผนนโยบายตำรวจและหน่วยราชการ

ผลงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025         เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญ ในห้องปฏิบัติการปฐมภูมิระดับสากล

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001

โครงการการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการรองรับภูมิภาคอาเซียน

ปีงบประมาณ 2561

การตรวจลักษณะทางพื้นผิวและธาตุองค์ประกอบในเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ                         ที่พบในประเทศไทยโดยวิธี Scanning Electron Microscope/Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน

การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์                                   ของผู้สูงอายุ

การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษา : การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

การศึกษาการทำให้ปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สปอร์ของเฟิร์น ข้าหลวงหลังลาย                     และเฟิร์นริบบิ้นบนพื้นผิววัสดุที่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รูปแบบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติ                        คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

การพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปต้นธารการอำนวย                             ความยุติธรรมในระดับสถานีตำรวจ

ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการลักลอบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดน                       ไทย- เมียนมา ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายชื่อโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 2560

การจัดการความรู้ทางสังคมวิทยาสำหรับตำรวจในสถานการณ์ปัจจุบัน

การป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้สูงอายุ

การพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมของตำรวจ ในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ                      กรณีศึกษา: พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ

การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์     ของนักท่องเที่ยว

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีการสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวน             ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

การใช้คุณลักษณะทางแสงจากกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ในการศึกษาเส้นในธรรมชาติ                                ที่พบในประเทศไทย

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ        

มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน

รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ                                                                               กรณีศึกษาระดับสถานีตำรวจ

สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560

แนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ                             ทางวิชาชีพตำรวจ สำหรับ นักเรียนนายร้อยตำรวจ