naitos

ค้นหาเอกสาร/กองทุน

บันทึกความเข้าใจ “พันธมิตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ                                 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ                                                                                                                            มูลนิธิเพื่อสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี