naitos
วจ.สยศ.ตร. จัดสัมมนา “เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

วจ.สยศ.ตร. จัดสัมมนา “เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

                    กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม                  ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมลองบีช...
วจ.สยศ.ตร. ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

วจ.สยศ.ตร. ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

          กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) จัดประชุมหารือเพื่อผลักดัน...
วจ.สยศ.ตร. จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วจ.สยศ.ตร. จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

                        กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) ร่วมกับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์ จัดประชุมหารือ เพื่อติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...
แผนปฏิบัติราชการกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเป็นมา                สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนรองรับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔ เพื่อใช้เป็นแนวทาง  การปฏิบัติราชการ...