naitos
กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. นำคณะทำงานลงพื้นที่หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ บก.ปทส.

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. นำคณะทำงานลงพื้นที่หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ บก.ปทส.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ...
กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. นำคณะทำงาน ลงพื้นที่หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ บช.ปส.

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. นำคณะทำงาน ลงพื้นที่หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ บช.ปส.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ...
กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. เดินหน้าโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. เดินหน้าโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ...
กองวิจัย ตร. จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์ งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

กองวิจัย ตร. จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์ งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ...
กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. จัดประชุมหารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. จัดประชุมหารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ...