naitos

             กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) นำโดย พันตำรวจเอก นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รองผู้บังคับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก มรกต แสงสระคู ผู้กำกับการกลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การพิจารณาคัดเลือกโครงการสำคัญ ประจำปี 2565 ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้             ยุทธศาสตร์ชาติ ในการเป็นแนวทางการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม Convention Centre A2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2563