naitos

            กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอบรมการใช้วัสดุอ้างอิงแก๊สแอลกอฮอล์ในการสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ภายใต้โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการรองรับภูมิภาคอาเซียน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.

              การอบรมนี้มุ่งเน้นให้ได้วิธีการวัดแอลกอฮอล์มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักมาตรวิทยา โดยได้รับความอนุเคราะห์ชุดแอลกอฮอล์มาตรฐานจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จำนวน 20 ถัง ภายในงานมีการแบ่งเป็น 2 โซน คือโซนการสร้างระบบการวัดภายในประเทศให้มีความถูกต้อง โดยหลักการทางมาตรวิทยา เพื่อให้ผลการวัดมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสอบกลับได้ พร้อมทดสอบชุดเครื่องมือการตรวจวัดเสียงรบกวน จากยานพาหนะแบบเก็บค่าอัตโนมัติ และโซนแบบเก็บค่าอัตโนมัติการวัดรอบเครื่องยนต์โดยอ้อมชนิดหลายเซ็นเซอร์

               นอกจากนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ยังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการควบคุมมลภาวะทางเสียง และการสั่นสะเทือน เพื่อให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสาธิตการทดลองใช้เครื่องมือ และวิธีการตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด อีกทั้งยังได้มีการร่วมหารือเพื่อจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยา เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินงานยุติธรรมต่อไป