naitos

                     กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรข้อกําหนดสำหรับการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 (ISO 17043:2010 Conformity assessment-General requirements for proficiency testing) ซึ่งเป็นหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานไอเอสโอ ภายใต้โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการรองรับภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดอบรมคือ ให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งจะนำไปสู่แผนภาพใหญ่ในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน การยกระดับมาตรฐานระบบงาน อันนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการปฏิบัติงานต่อไป โดยในการอบรมครั้งนี้                         ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ครรชิต จุดประสงค์ ผู้จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้เรื่องความรู้พื้นฐานด้านการ                       ทดสอบความชํานาญของห้องปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นอกจากนี้ ในการอบรมยังได้มีการประเมินผลความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมจากการทำแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้อย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอด้วย