naitos

ยุทธศาสตร์กองวิจัย 

           แนวทางที่กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกองวิจัย และกำหนดยุทธศาสตร์เป็น 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่  “เป็นมืออาชีพด้านการวิจัย เพื่อการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”  ดังนี้

 เพิ่มขีดความสามารถ                 ด้านการวิจัยและประเมินผล           เพื่อตอบสนองนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลักดันการใช้ประโยชน์ ของงานวิจัย

การพัฒนาความรู้ความสามารถ         เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวิจัยและประเมินผลให้มีมาตรฐานทางวิชาการ

การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการทรัพยากร