naitos

ยุทธศาสตร์กองวิจัย 

           แนวทางที่กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกองวิจัย จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่  “เป็นมืออาชีพด้านการวิจัย เพื่อการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”  ดังนี้

“เป็นมืออาชีพด้านการวิจัย เพื่อการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”  

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและประเมินผล เพื่อตอบสนองนโยบายสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลักดันการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวิจัยและประเมินผลให้มีมาตรฐานทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการทรัพยากร