naitos

ภารกิจกองวิจัย

กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย

1) ฝ่ายอำนวยการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1) งานธุรการและงานสารบรรณ
1.2) งานบริหารงานบุคคล
1.3) งานคดีและวินัย
1.4) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
1.5) งานการเงินและงานบัญชี
1.6) งานงบประมาณ
1.7) งานส่งกำลังบำรุง
1.8) งานสวัสดิการ
1.9) งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
1.10) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.11) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
1.12) งานศึกษาอบรม
1.13) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน
1.14) ปฏิบัติงานร่วมกับหริอสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.15) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
1.16) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบมอบหมาย

2) กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

2.1) งานธุรการและงานสารบรรณ
2.2) ส่งเสริมงานวิจัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวิจัย เสริมสร้างปัจจัยที่เกื้อกูลงานวิจัย เพื่อวางแผนพัฒนาระบบงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
2.3) ประสานงานวิจัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับสถาบัน การศึกาหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.4) ทุนวิจัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหาและประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนเพื่อการวิจัยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่หน่วยงานหรือนักวิจัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.5) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3) กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1) งานธุรการและสารบรรณ
3.2) ดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธวิธีตำรวจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.3) ดำเนินการวิจัย ค้นคว้า และนำอาวุธและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3.4) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
3.5) จัดทำผลการติดตามประเมินผลเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.6) งานด้านอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4) กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 2
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1) งานธุรการและงานสรรณ
4.2) ดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบด้านการบริหารเพื่อบริการสังคมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านการบริหารภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.4) จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.5) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5) กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

5.1) งานธุรการและงานสารบรรณ
5.2) ดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบการปฏิบัติงานด้านความมั่งคงของชาติและกิจการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5.3) ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ
5.4) จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5.5) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย