naitos

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค ยุทธวิธีตำรวจและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาด้านต่างๆ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(3) ติดต่อประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย