naitos

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องครัว ยอดเงิน 14,509.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มเอกสารโครงการวิจัยการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มเอกสารโครงการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเข้าเล่มโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียนโล่ 10518 ยอดเงิน 16,500 บาท โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 5กพ1299 ยอดเงิน 14,640 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 5กพ1299 ยอดเงิน 6,970 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์และตรวจจับการบุกรุก ยอดเงิน 149,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง