naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้คณะทำงานแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากลและคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การบริการ นำโดย พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025, พ.ต.ท.วรรณะ วัชรโยธินกุล สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท./เลขานุการแผนงานฯ คนที่ 1, พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร./เลขานุการแผนงานฯ คนที่ 2, นายฐิติพงศ์ โกศลจันทรยนต์ ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายบริหารงานวิจัย, ดร.นลิน รัตน์นราทร, ดร.วรพจน์ โปร่งมณี และนางสาวหทัยชนก หมื่นกล้า ผู้ช่วยนักวิจัยแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ประชุมหารือร่วมกับดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ,     นางภัทรภร ธนะภาวริศ และ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ร.ต.อ.นเรศ กาญจนเทพ และ ร.ต.ท.ธณัฐ ศรีวิเศษ จากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

สำหรับการหารือดังกล่าว พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร ได้นำเสนอ “แนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญในห้องปฏิบัติการปฐมภูมิระดับสากล ปีที่ ๑” ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล โดยได้ระบุว่า แนวทางการดำเนินงานในปีที่ 1 นี้ มีระยะเวลาการดำเนินงาน 4 เดือน ซึ่งจะจัดตั้งคณะทำงาน 2 ชุด สำหรับชุดแรกนั้นจะเป็นการเสนอและสรรหาวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐาน (Standard Methodology) สำหรับการตรวจวิเคราะห์ GSR ของประเทศไทย ส่วนคณะทำงานชุดที่ 2 นั้นจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานมีภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งหมดจึงได้ร่วมกันสร้างแนวความคิดด้านแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของ แนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญในห้องปฏิบัติการปฐมภูมิระดับสากล ปีที่ ๑ โดยเริ่มจากแต่งตั้งคณะทำงาน จาก 3 หน่วยงาน คือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ รวมถึงต้องมีการจัดทำโครงสร้างองค์กรบริหาร และกำหนดหน้าที่ (Job Description) ให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563

               จากนั้นในเดือนกรกฎาคม 2563 จะเริ่มดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025, การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP Technique) และ การหาวิธีการทางมาตรฐาน (Method Validation) โดยทางกรมวิทยาศาสตร์บริการจะเป็นผู้ฝึกอบรมให้แก่คณะทำงาน โดยทางกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ จะต้องระบุความต้องการในการอบรมให้ชัดเจน ทั้งเครื่องที่ใช้ วิธีการ และการอ้างอิงต่างๆ และเมื่อเสร็จสิ้นจากการอบรมในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกรกฎาคม คณะทำงานจะเริ่มจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ และเอกสารวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในครั้งนี้ และกรมวิทยาศาสตร์การบริการมีความพร้อมที่ผลักดันจะสนับสนุนโครงการนี้ให้สำเร็จไปตามเป้าหมาย

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.