naitos

                             คณะทำงานแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล และคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จัดประชุมหารือร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยมี นางสาวพจมา ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะประธานใน               ที่ประชุม พร้อมนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.