naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้คณะทำงานแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากลและคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำโดย พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผศ.(สบ 3) กค.นว.รร.นรต./หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025,      พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร./เลขานุการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล, นายฐิติพงศ์ โกศลจันทรยนต์ ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายบริหารงานวิจัย,           ดร.นลิน รัตน์นราทร, ดร.วรพจน์ โปร่งมณี และนางสาวหทัยชนก หมื่นกล้า ผู้ช่วยนักวิจัยแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ร่วมกับ พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์, ร.ต.อ. จุฑาพิตร พวงครามพันธ์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ นายรณชัย           อิทธิวรรณพงศ์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ประชุมพฤกษาพงษ์ ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

โดยการหารือดังกล่าว พ.ต.ต ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร ได้นำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากลนี้ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังในการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยด้วย 3 เรื่องหลักคือ ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ ซึ่งแผนงานดังกล่าว ยังได้แบ่งออกเป็นโครงการย่อยจำนวน 3 โครงการ อันประกอบไปด้วย 1) โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับภูมิภาคอาเซียน 2) โครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญในห้องปฏิบัติการปฐมภูมิระดับสากล 3) โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001 โดยมีจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมีกรอบระยะเวลา 3 ปี

ขณะที่ นายฐิติพงศ์ โกศลจันทรยนต์ ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายบริหารงานวิจัย แผนงานพัฒนาระบบตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ได้นำเสนอแนวความคิดด้านแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของ โครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญในห้องปฏิบัติการปฐมภูมิระดับสากล ปีที่ 1 โดยมีกรอบระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน โดยจะดำเนินการจัดหาและแต่งตั้งคณะทำงานจาก 3 หน่วยงาน พร้อมแบ่งออกเป็นระบบบริหารงานและฝ่ายงานวิชาการ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 จากนั้นจำดำเนินการจัดอบรมให้แก่ทีมงานฝ่ายต่างๆ ภายในเดือนกรกฎาคม โดยจะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025, การจัดทำเอกสาร และ การหาวิธีการทางมาตรฐาน (Method Validation) โดยเมื่อเสร็จสิ้นจากการอบรมในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม จะให้คณะทำงานเริ่มจัดการทำเอกสารระบบคุณภาพ และเอกสารวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน 2563

ในโอกาสนี้ พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมให้ความสนับสนุนในโครงการ เพื่อสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์

ในโอกาสนี้คณะทำงาน ยังได้รับความร่วมมือในการหารือร่วมกับ พ.ต.ท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อแนะนำโครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญในห้องปฏิบัติการปฐมภูมิระดับสากล โดย พ.ต.ท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวว่า โครงการนี้มีความน่าสนใจและพร้อมที่จะให้ความสนับสนุน ทั้งสถานที่และทีมงาน เพื่อผลักดันโครงการให้ได้มากที่สุด เนื่องจากเห็นว่าประโยชน์ของโครงการนี้จะสร้างเพิ่มน้ำหนักความน่าเชื่อถือในแก่วิชาชีพข้าราชการตำรวจในการอำนวยความยุติธรรม

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.