naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ จัดประชุมหารือในโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมี พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ, พล.ต.ต.เสนิต  สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นประธานในการประชุม, พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว./ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล, พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร.,ดร.นลิน รัตน์นราทร ผู้ช่วยนักวิจัยแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมด้วยคณะทำงานจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้แก่ พ.ต.อ.หญิง ธีรินทร์ สินไชย เภสัชกร (สบ 5) กลุ่มงานพิษวิทยา, พ.ต.อ.หญิง ศศิวรรณ ศิลป์ประกอบ เภสัชกร (สบ 4) กลุ่มงานพิษวิทยา, ร.ต.อ.โศภณ วงศ์บุญรอด นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานพิษวิทยา, ร.ต.อ.หญิง ธัญญาภรณ์ เพ็งคำ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานพิษวิทยา, ร.ต.อ.หญิง พีรกานต์ บุษยพรรณพงศ์ นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานพิษวิทยา, พ.ต.อ.หญิง หทัยชนก บุญญฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) กลุ่มงานชีวเคมีและเขม่าดินปืน, พ.ต.ท.หญิง จิตติมา เลิศชัยพร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) กลุ่มงานชีวเคมีและเขม่าดินปืน, พ.ต.ต.หญิง นงลักษณ์ ศิลขันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) กลุ่มงานชีวเคมีและเขม่าดินปืน, พ.ต.อ. พงศกร ฐิตโชติ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานนิติพยาธิ, พ.ต.ท.รพีพงศ์ ดีนวลพะเนาว์ นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานนิติพยาธิ, พ.ต.ท.หญิง ยสุดามา ชัยมาด นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานนิติพยาธิ, ร.ต.ท.รวิสรา มีสุข นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานนิติพยาธิ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม

โดย พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า การประชุมหารือในวันนี้เป็นการขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งทางกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งแก้ปัญหาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ด้วยการริเริ่มโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยก่อนนี้นั้น ทางสถาบันนิติเวชวิทยายังใช้วิธีการกำจัดของเสียในรูปแบบเก่า ด้วยการปลูกต้นพลูด่าง และต้นไม้ดูดซับสารพิษ แต่ก็เกิดปัญหาเพราะต้นไม้ไม่สามารถดูดซับสารพิษได้ทั้งหมด กระทั่งได้เปลี่ยนมาเป็นระบบกรองสารพิษในอาคาร แต่ก็ยังไม่ได้ริเริ่มดำเนินการ เพราะติดปัญหาเรื่องการรองรับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ทำให้ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติเวชวิยาท จึงยังเป็นระบบเก่า ในลักษณะอาคารปิด อีกทั้งยังไม่มีระบบท่อในการคัดกรองของเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยเพียงพอ ซึ่งของเสียส่วนใหญ่ที่ต้องคัดกรองในทุกๆวันนั้น เป็นสารคัดหลั่ง อาทิ เลือด น้ำเหลือง และ ไขมัน ทำให้ท่อที่ใช้งานต้องทำงานหนัก และมีการซ่อมบำรุงอยู่บ่อยครั้ง ส่วนระบบการระบายอากาศ แม้จะมีเพิ่มท่อกรองอากาศแล้ว แต่ก็ยังไม่มากเพียงพอ

ตนเองยอมรับว่าห้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ (ห้อง Lab) ในขณะนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการคัดกรองสารพิษ ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ โครงการนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มสุขภาวะที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีสุขภาพจิตที่ดี ลดความเครียดจากงานที่ทำร่วมด้วย และหากในอนาคตสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบของห้องปฏิบัติการได้ ก็จะเป็นต้นแบบของห้องปฏิบัติการในการนำไปใช้ทั่วประเทศ  โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ดีที่จะเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ และโครงสร้างอาคารให้มีความปลอดภัยทางชีวอนามัยมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผศ.(สบ 3) กค.นว.รร.นรต./หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบฯ ระบุว่า ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR ซึ่งในงบประมาณปีนี้จะเร่งสร้างวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อร่วมกันพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เขม่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือแนวทางปฏิบัติเดียวกันของประเทศ โดยคณะทำงานจะเร่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

จากนั้น พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ และ พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พร้อมคณะทำงาน ได้เดินตรวจห้องปฏิบัติการ (ห้อง Lab) ของอาคารสถาบันนิติเวชวิทยา อันได้แก่ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพิษวิทยา, ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานชีวเคมี และเขม่าดินปืน, ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานนิติพยาธิ, ห้องวิเคราะห์ DNA และห้องผ่าชันสูตร ซึ่งพล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และได้มอบหมายให้คณะทำงานเร่งติดตามและดำเนินการโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนงานที่วางไว้

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.