naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                   เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ผลักดันนโยบายนวัตกรรมสังคม “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” โดยมี พล.ต.ต.เสนิต  สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พร้อมด้วย พ.ต.อ.มรกต แสงสระคู ผกก.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1, พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว./ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล, พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร., พ.ต.อ.​สุรพงศ์ เปล่งขำ อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต, พ.ต.ท.ดร.ฐิตวันจ์ อาจน์ธรรม รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์, พ.ต.ท.ศุภศิษย์ วรรณเจริญ  สวญ.สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7, พ.ต.ท.อาทิตย์ จันทา รองผกก.ป.สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4, พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผกก.สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6, พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สว.จร.สภ.พัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2,พ.ต.ต.ปริยพล แสนเสน นว.(สบ 2) ผบช.ค.2, ร.ต.ต. ร่วมด้วย ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช., นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, นายธราธร รัตนนฤมิตรศร รองประธานสถาบันอนาคตไทยศึกษา, นายวรดุลย์ ตุลารักษ์ นักวิจัย, ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ, นางสาวพรปวีณ์ ตันศิริ นักวิเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ดร.ถนอม โลมาศ นักวิจัยจาก สวทช., นายอัศพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ ผู้ช่วยวิจัยจาก สวทช. และ นางอรพรรณี หยวน นักวิจัยจาก สวทช. เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 3 โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยครั้งที่แล้วได้ร่วมกันวางแผนโครงการ และหารือถึงปัญหาในเมืองที่ไม่ปลอดภัย เพื่อกำหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละปัญหา โดยวางแผนว่าในระยะแรกจะมีการลงไปพูดคุยกับประชาชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาว่าในแต่ละวัน ประชาชนรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัยในเรื่องใดบ้าง และประชาชนรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยให้เมืองที่เราอยู่เกิดความปลอดภัยขึ้นได้อย่างไรบ้าง สำหรับการสร้างเมืองปลอดภัย ได้มีแนวคิดคอนเซ็ปท์ว่า “เมืองที่ปลอดภัย คือเมืองที่ผู้หญิงสามารถเดินคนเดียวได้อย่างปลอดภัยในเวลากลางคืน” ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาอาชญากรรม แต่ยังหมายรวมถึงการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิตดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศที่ดี รวมถึงไม่มีการเกิดอาชญากรรมในช่วงเวลากลางคืน หรือเมื่อเกิดเหตุก็สามารถแจ้งเรื่องไปยังผู้เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ซึ่งคอนเซ็ปท์นี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่หากสามารถทำได้ ก็จะนำไปสู่เมืองที่ปลอดภัยได้จริง

นอกจากนี้การประชุมหารือเรื่องเมืองปลอดภัย ยังได้มีการเล็งเห็นถึงภาพรวมเมืองปลอดภัยในอนาคตถึงมิติต่างๆ อาทิ การเมือง สิ่งแวดล้อม สังคม ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางได้ จึงมีการออกแบบชาร์จในอนาคต ว่ามีปัญหาใดบ้าง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้ 1.ปัญหาอาชญากรรม 2.ปัญหามลพิษ 3.ปัญหาโรคระบาด 4.ปัญหาภัยพิบัติ 5.ปัญหาอุบัติเหตุ 6.ปัญหาการก่ออาชญากรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7.ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ 8.ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ทางเท้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ มีประชาชนผู้เกี่ยวข้องที่ต้องประสบปัญหาในทุกเพศและทุกช่วงวัย นำไปสู่การออกแบบชาร์ตของกราฟเมืองที่ไม่ปลอดภัย โดยกำหนดให้แกนแนวนอน เป็นเมืองที่มีขีดความสามารถต่ำ และ เมืองที่มีขีดความสามารถสูง ส่วนแกนแนวตั้ง เป็นเมืองที่มีความเสี่ยงต่ำ และ เมืองที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้สามารถออกแบบเมืองได้ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) เมืองดงโจร 2)เมืองเอไอซิตี้ 3)เมืองที่คนตกท่อ และ 4)เมืองชิลบุรี โดยภาพดังกล่าวจะเป็นการหารือเพื่อให้ได้ภาพเมืองในอนาคตที่เราอยากให้เป็น และเราจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรเพื่อหาแนวทางร่วมกัน

ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวว่า การออกแบบภาพในอนาคตหรือ Future Scenario ที่นำเสนอออกมานั้น ในบางมิติอาจมีเรื่องที่ทับซ้อนกันอยู่ จึงต้องมีการจัดทำ System Mapping ขึ้นมา เพื่อให้ได้เห็นภาพว่าปัจจุบันเมืองของเราอยู่ในรูปแบบใด จากนั้นก็ร่วมกันหากลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนไปสู่เมืองในอนาคต ในการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเข้ามามีส่วนช่วยในมองเห็นถึงปัญหา

ด้าน พล.ต.ต.เสนิต  สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ระบุว่า การประชุมในวันนี้ค่อนข้างมีความคืบหน้าไปอย่างมาก ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ เพราะมีหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่อยากเห็นเมืองที่ผู้หญิงสามารถเดินในตอนกลางคืนได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอาชญากรรมนั้น เป็นคอนเซ็ปท์ที่น่าสนใจ เพราะไม่ใช่เพียงมิติด้านอาชญากรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลากหลายมิติทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านการสาธารณสุขร่วมด้วย

            ในการประชุมดังกล่าวยังช่วยกันวางแนวความคิดเชิงระบบ หรือ System Mapping เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบระบบของเมืองปลอดภัย โดยคุณทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ได้นำเสนอแนวความคิดเชิงระบบ (System Mapping) คือ การนำองค์ประกอบหลายส่วน เข้ามามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งในนามธรรมหรือรูปธรรม อาทิ ตัวอย่างการวางระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งตลาดปัจจัยการผลิต การนำเข้า-การส่งออก ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล รวมถึงภาคการลงทุน นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแบบจำลองการศึกษาการพัฒนามนุษย์ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Causal Relationship) เพื่อให้เห็นภาพของการเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่มีผลกระทบต่อกัน การเข้าใจแนวความคิดเชิงระบบจะทำให้เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รวมถึงมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงเพียงจุดหนึ่งก็สามารถส่งผลกระทบไปยังระบบอื่นๆ หรือระบบโดยรวมได้ ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบแนวความคิดของโครงการเมืองปลอดภัย ทั้งการแก้ปัญหาเชิงระบบเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องพร้อมกัน แต่หากสามารถหยิบยกประเด็นหลักขึ้นมาแก้ไขปัญหาก่อน ในอนาคตเราก็จะได้นโยบายเมืองปลอดภัย (Safe City) ที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย

ต่อมา ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ได้จัดเวิร์คช็อป Future Scenario ของโครงการเมืองปลอดภัย โดยให้คณะที่ประชุมนำสติ๊กเกอร์สี เพื่อวางเมืองอนาคตในกราฟ 4 ช่อง แบ่งออกป็น 1) เมืองดงโจร 2)เมืองเอไอซิตี้ 3)เมืองที่คนตกท่อ และ 4)เมืองชิลบุรี โดยให้สติ๊กเกอร์สีเหลืองแทนปัจจุบัน สติ๊กเกอร์สีส้มแทนความเป็นไปได้ และสติ๊กเกอร์สีเขียวแทนสิ่งที่อยากให้เป็น ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองในปัจจุบันและเมืองในอนาคต

โดยการจัดเวิร์คช็อปดังกล่าว พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว. ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ตนอยากให้เมืองในอนาคต เป็นเมืองแห่งการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจกับภาคประชาชน โดยประชาชนต้องมีความรู้สึกเชื่อใจ ไว้วางใจ ศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทั้งประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีการกำหนดนโยบาย การจัดสรรปันส่วนด้านทรัพยากร เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคต่างๆ ได้ทำงานร่วมกันกับชุมชน อันจะนำไปสู่การแก้ไข และสามารถสร้างเมืองที่ปลอดภัยได้

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.