naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมวางแนวทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 3/2563              โดยมี ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธาน       พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว/ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทย               สู่มาตรฐานสากล พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์ นวท.(สบ 4) กคม.ศพฐ.7 สพฐ.ตร./รองผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผศ.(สบ 3) กค.นว.รร.นรต./หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พ.ต.ท.หญิง พิมพ์อร บัวจำรัส. นวท.(สบ 3) กอป.พฐก. พ.ต.ท.วรรณะ วัชรโยธินกุล สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท./เลขานุการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล คนที่ 1, พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร./เลขานุการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล คนที่ 2, พ.ต.ต.ธนศักดิ์ บริรักษ์นรากุล สว.สอบสวน สน.บางเขน บก.น.2, พ.ต.ต.จักรกริช เวียงสมุทร สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ./ คณะผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025, นางภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ/คณะผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025, รศ.น.อ.ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนาศิริ อจ.กองการศึกษา รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และนางดุษฎี มั่นความดี ข้าราชการบำนาญ/ที่ปรึกษาโครงการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เข้าร่วมการประชุม

 พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร เลขานุการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล      คนที่ 2 ระบุว่า สำหรับแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ.2563 นั้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ คือ 1) งบประมาณพื้นฐาน (Basic Function Fund) และ  2) งบเชิงยุทธศาสตร์    Strategic Fund ซึ่งงบประมาณ ววน. พื้นฐานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับในปีนี้ของแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล จะมีเป้าประสงค์พัฒนาประเด็นดังนี้  1) การพัฒนาคน 2) การพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 3) การพัฒนาสถานที่  ประกอบด้วย 3 โครงการคือ 1)โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  2) โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับภูมิภาคอาเซียน 3)โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001  ทั้งนี้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025   มีแนวทางในการดำเนินงาน ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อเตรียมร่างวิธีการทางมาตรฐานและสรรหา Standard Methology และ 2) คณะกรรมการชุดที่ 2 ซึ่งจะเป็นทีมผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อเตรียมพร้อมความชำนาญในการใช้ห้องปฏิบัติการ โดยจะเน้นการใช้เครื่องมือ ICP จากนั้นจะทำการหาวิธีการทางมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน SOP ISO/IEC 17025

ด้านนางดุษฎี มั่นความดี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้นำวิธีมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในการสร้างมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งจำเป็นต้องมี verify method เพื่อมาเปรียบเทียบวิธีการทางมาตรฐาน พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตของการทดลองให้กับทีมผู้ช่วยนักวิจัยด้วย เพื่อที่ผู้ช่วยนักวิจัยจะได้เข้าใจว่ามีเป้าประสงค์อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม ตนขอให้กำลังใจกับทีมนักวิจัย เพราะโจทย์ของโครงการค่อนข้างมีความท้าทาย และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอยู่มากพอสมควร

พ.ต.ท.หญิง พิมพ์อร บัวจำรัส นวท.(สบ 3) กอป.พฐก. ระบุว่า การตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบเขม่าดินปืนในอนาคต น่าจะไม่มีการนำเครื่อง ICP มาใช้แล้ว เนื่องจากการตรวจด้วยเครื่อง AA นั้นก็เพียงพอแล้ว แต่เครื่อง ICP ที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางเคยจัดซื้อนั้น เพราะเมื่อก่อนนี้เครื่อง AA มีความล่าช้า แต่เมื่อมีการพัฒนาระบบให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานต่างๆ ทั่วประเทศ ต้องมีเครื่องตรวจเขม่า จึงทำให้มีสถานที่ตรวจอีก 11 แห่งที่ใช้เครื่อง AA ฉะนั้น จึงคาดว่าในอนาคต มีแนวโน้มว่าอาจไม่มีการนำเครื่อง ICP มาใช้อีก สำหรับเรื่องการให้ทีมผู้ช่วยนักวิจัยเข้ามาศึกษาวิธีการใช้เครื่องที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางนั้น ทางตนจะดำเนินการมอบหมายให้คณะทำงานเข้ามาช่วยฝึกสอนการใช้เครื่องมือของหน่วยงานร่วมกับคณะผู้วิจัย

ดร.ภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระบุว่า การหาวิธีการทางมาตรฐาน จะต้องมีการระบุ verification เพื่อให้ได้ทราบว่าจะมีเป้าประสงค์ในเรื่องใด และจะต้องให้ทีมนักผู้ช่วยวิจัยมีการศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ E-Leaning ในหลักสูตรของข้อกำหนดการรองรับมาตรฐาน ISO 17025 และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ วิธีการมาตรฐานของการตรวจเขม่าดินปืนที่จะแนะนำให้ศึกษาค้นคว้าของต่างประเทศมีอยู่ด้วยกัน 2 ค่าย คือค่ายทางยุโรปและค่ายฝั่งอเมริกา ซึ่งทางพิสูจน์หลักฐานกลางน่าจะใช้หลักสูตรของฝั่งยุโรป ส่วนคณะนิติวิทยาศาสตร์น่าจะใช้วิธีการจากทางฝั่งอเมริกา ซึ่งวิธีหรือหลักการทำงานทั้งสองค่ายนั้นไม่แตกต่างกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในขั้นตอนของการสกัด เพราฉะนั้นจะต้องมีวิธีการ และเปรียบเทียบกับการสกัดเพื่อให้ทราบว่าทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไร

ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และประธานในที่ประชุม กล่าวว่า แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากลได้รับอนุมัติเชิงหลักการจากเจ้าภาพงบประมาณให้ดำเนินการ ซึ่งคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะเริ่มดำเนินการในโครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นั้น มีเรื่องที่ต้องฝากให้ดำเนินการคือ หนังสือขอความร่วมมือจาก สพฐ.ตร.และ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชา รวมถึงอยากให้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับกลุ่มนักวิจัย เพื่อให้ได้เข้าใจระบบวิธีการมาตรฐานจากต่างประเทศร่วมด้วย

ด้าน พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รองผบก.ทว/ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบตำรวจไทย สู่มาตรฐานสากล กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทางแผนงานของโครงการได้มีการร่วมทำ MOU ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอันดีที่จะช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย รวมถึงมีความประสงค์ที่จะให้คณะทำงานมีการทบทวนงานผลงานวิจัยจากต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้กับแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น

                      จากนั้นที่ประชุมได้ทำการแนะนำผู้ช่วยนักวิจัยทั้ง 7 ท่าน     เพื่อให้คณะที่ปรึกษาได้รับทราบ จากนั้นในช่วงบ่ายได้มีตัวแทนจากบริษัท  ABSOTEC GSR INTRODUCTION ซึ่งให้บริการด้านการจัดจำหน่ายเครื่อง SEM-EDS รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยทางบริษัทได้นำเสนอวิธีการใช้งานเครื่อง SEM ที่นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงนำเสนอเทคโนโลยีด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้ร่วมกันกับคณะทำงาน

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.