naitos

                   กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) จัดประชุมเพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 และร่วมพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากรวิจัย นวัตกรรม ของตำรวจ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 25 โครงการ โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุลีรัตน์ สงคศิริ ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้กล่าวเปิดงานในการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.

              ทั้งนี้ พล.ต.ต.หญิง ชุลีรัตน์ สงคศิริ ได้กล่าวว่า “ในฐานะเจ้าภาพงบประมาณด้านการวิจัย และนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากรวิจัย นวัตกรรม ของตำรวจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการปรับข้อเสนอโครงการและขยายระยะเวลายกเลิก ยุติ แก้ไขโครงการ และพิจารณาอนุมัติโครงการไปพร้อม ๆ กัน โดยมีโครงการที่ต้องพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ทั้งหมด  25 โครงการ ภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากรวิจัย นวัตกรรมของตำรวจ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” และได้มีการแนะนำอนุกรรมการในที่ประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ