naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) จัดประชุมระดมความคิดเห็นและขอข้อมูลกับกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดทำแผนการวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มของตำรวจ เรื่อง “เมืองปลอดภัย” เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับสิ่งแวดล้อมป่าไม้ มลภาวะและน้ำเสียจากโรงงาน  อุตสาหกรรม รวมถึงการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน รอง ผบปก.ปทส., พ.ต.อ.อภิศักดิ์ โชติกเสถียร ผกก.ฝอ.บก.ปทส., พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว./ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล, พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร. ,พ.ต.อ.มรกต แสงสระคู ผู้กำกับการกลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 วจ.สยศ.ตร., พ.ต.ต.จักรกริช เวียงสมุทร สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ., นางสาววิภาพร อัศวพิศิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย (สอวช.), นางสาวสุภัค วิรุฬหการญ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย (สอวช.), คุณธราธร รัตนนฤมิตรศร รองประธานกรรมการสถาบันอนาคนไทยศึกษา, คุณประกาย ธีระวัฒนากุล ตัวแทนจากสถาบันอนาคตไทยศึกษา และดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมในวันนี้

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมจัดทำแผนการวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มของตำรวจ เรื่องเมืองปลอดภัย เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับสิ่งแวดล้อมป่าไม้ มลภาวะและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มของตำรวจ จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใช้ในการพัฒนาแผนงาน ซึ่งทางคณะทำงานได้ประสานขอความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ในการดำเนินการเก็บข้อมูล

ทั้งนี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นั้นมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การกระทําผิดด้านการตัดไม้ทําลายป่า ด้านการบุกรุกพื้นที่ป่า และที่สาธารณะ ด้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายและความผิดด้านทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธแบบบูรณาการกับหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน ซึ่งมีเครือข่ายกว่าล้านคน สายการบังคับบัญชาและโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้รับการจัดสรรในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านกำลังพล นอกจากนี้ตำรวจได้ให้ความสําคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดตั้ง “ศูนย์ปราบปรามการลักลอบ ตัดไม้ทําลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.)” ขึ้นโดยมอบหมายให้ บก.ปทส. ทําหน้าที่เลขานุการของ ศปทส.ตร.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ยังมีการนำเทคโนโลยีทั้งการดำเนินงานเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและอุทยาน โดยมีการเชื่อมต่อแผนที่กับแอปพลิเคชั่นกรมป่าไม้ ซึ่งหากผู้ไม่รู้ว่าตนได้อยู่พื้นที่สงวนหรือไม่ให้ยิงพิกัดเข้าแอปพลิเคชั่น ทางแอปพลิเคชั่นจะขึ้นบอกว่าตรงที่ท่านยืนเป็นพื้นที่ใด หรือมีการประสานงานกับ DSI ทาง DSI จะนำโดรนบินเข้ามา ซึ่งมองเห็นผู้บุกรุกได้อย่างกว้างแม้ในที่มืด

พ.ต.อ.อภิศักดิ์ โชติกเสถียร ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวแนะนำโครงสร้างผู้บังคับบัญชา โครงสร้างการปฏิบัติงาน บก.ปทส. สถานภาพกำลังพล ภารกิจ อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงผลการปฏิบัติการดำเนินการที่น่าสนใจ เช่น การจับขบวนการค้าไม้พยูง มูลค่า 100 ล้าน ซูกตลาดโรงเกลือเตรียมส่งขายกัมพูชา อีกทั้งแนะนำผลการปฏิบัติตรวจโรงงาน ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ PM 2.5 สถิติผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ บก.ปทส. และกิจกรรมปลูกป่าของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)   

พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน รองผู้กำกับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ“โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย (Safe City)” เป็นอย่างยิ่ง สำหรับเรื่องความท้าทายหรือรูปแบบที่เกิดขึ้นในการทำงานปัจจุบัน คือคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการให้อำนาจในการป้องกันปราบปรามสอบสวนของตำรวจ มีข้อยกเว้นทางกฎหมายมากจึงเป็นปัญหาที่ต้องมาดูรูปแบบคดีว่าเข้าข่ายคดีที่ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และใน พรบ. สิ่งแวดล้อมโดยตรงตามพรบ. ส่งเสริมที่รักษาอำนาจสิ่งแวดล้อมเป็นกฎหมายหลักไม่ได้บัญญัติให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่โดยตรง เนื่องจากข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นในบางครั้งจึงไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบางคดีเองได้ แต่อย่างไรก็ตามทาง บก.ปทส. กำลังพยายามขออำนาจจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเจ้าหน้าที่ สำหรับเรื่องป่าไม้ทางบก.ปทส. มีการกำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ สำหรับเรื่องสัตว์ป่ามีความท้าทายคือผู้ค้าใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอเน็ตในการลักลอบขายสัตว์ป่าและไม้สงวน ซึ่งจะตามตัวผู้ค้ารายใหญ่ยากขึ้น เช่น มีการลักลอบตัดไม้พยูงส่งออกขายมากบก.ปทส. จึงมีมีวิธีการทางเทคโนโลยีในการนำ GPS ไปฝังไว้ที่ต้นพยูงเพื่อทราบว่ามีการตัดต้นพยูงที่ไหนบ้างทำให้เข้าถึงผู้ร้ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันจะมีการขายไม้สงวนและสัตว์ป่าสงวนทางอินเทอเน็ต จึงมีการใช้มาตรการการล่อซื้อผ่านอินเทอเน็ตโดยส่วนใหญ่ นอกจากนี้มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจสอบว่าป่านั้น ๆ มีการทำกินหรือไม่ วิธีการในการตรวจสอบพื้นที่บุกลุกป่าคือการเก็บสถิติว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเก็บในฐานข้อมูล และมีนโยบายส่งเริมการปลูกไม้พยูงในที่ดินกรรมสิทธิ์และสามารถส่งออกได้อย่างถูกกฎหมายโดยดูการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นของกรมป่าไม้ นอกจากนี้ในทิศทางการทำงานของบก.ปทส. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ให้ความรู้เรื่องการป้องกันมีการทำความเข้าใจกับประชาชน โดยใช้อาสาสมัครบุคลากรหมู่บ้าน คล้าย อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข

นายธราธร รัตนนฤมิตรศร รองประธานสถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวเสริมว่า โคงการนี้เป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับเมืองปลอดภัย โดยมองภาพกว้างตั้งแต่อาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติด จนถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาด ซึ่งโจทย์หลักในการเข้าสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือเรื่องความท้าทายหรือรูปแบบที่เกิดขึ้นในการทำงานปัจจุบัน อีกทั้งนโยบายหรือยุทธศาสตร์ปัจจุบันที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและความรู้ต่าง ๆ  และทิศทางการทำงานในอนาคต เพื่อนำมาพัฒนาแผนให้มีความคล้องจองหรือเชื่อมโยงกันในอนาคตลำดับต่อไป

พ.ต.อ.มรกต แสงสระคู ผู้กำกับการกลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 วจ.สยศ.ตร. เสนอว่า ต้องสร้างความตระหนักให้สังคมมีจิตสำนึกต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นอาจต้องผลักดันให้เป็นเชิงนโยบายได้ โดยให้ผู้นำเป็นผู้มีอำนาจและหน่วยงานรับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานเป็นพันธมิตร ประสานบูรณาการ ทำเกี่ยวกับศุลกากรทำให้อยู่ในกรอบของการดำเนินคดี และเมื่อประชาชนและสังคมมีจิตสำนึกที่ดีก็สามารถทำให้ได้มีส่วนร่วมสอดส่องดูแลสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้ร้ายมีแนวคิดใหม่เรื่อย ๆ ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงจำเป็นต้องตามผู้ร้ายให้ทันในปัจจุบัน ประชาชนและสังคมจึงเป็นส่วนที่ช่วยได้มาก

นางสาวสุภัค วิรุฬหการญ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย (สอวช.) กล่าวขอบคุณกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อนุเคราะห์ให้เข้าสัมภาษณ์และให้ข้อมูล อีกทั้งแนะนำโครงการว่า ทาง “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย (Safe City)” มีการผลักดันนโยบายแบบใหม่ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ในการทำนโยบายให้ดีที่สุด ซึ่งสร้างความร่วมมือในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เข้ามาทั้งด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งของทางโครงการ และในขณะนี้ได้ดำเนินงานมาถึงการจัดทำแผนใหม่ในปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

ลำดับต่อมากองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) และกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายภาพร่วมกัน

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.