naitos

          กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) จัดประชุมหารือเพื่อผลักดัน “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) โดยมี พ.ต.อ.หญิง บุศรา จงรักชอบ รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ประธานในการประชุม พร้อม พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

           ทั้งนี้ ในการประชุมแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ได้มีการใช้กลไก Thailand Innovation Policy Accelerator หรือ TIPA ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มใหม่ และเป็นกลไกแบบมีส่วนร่วม มาริเริ่ม “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย (Safe City)” ซึ่งจะช่วยให้นโยบายเกิดผลและนำไปสู่การขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว ในโอกาสนี้ คณะทำงานจึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยได้มีการประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินงานเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาแผนงาน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.