naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการหน่วยติดตามและประเมินผลลัพธ์ พล.ต.ต.ณรงค์ ทรัพย์เย็น ผบก.ปค.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ต.อ.คลัง เสถียรธนเศรษฐ์ รองผู้บังคับการกองวิจัย พ.ต.อ.ปภังกร ศรีวิรัญ ผกก.กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานแผนงานพัฒนาตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งมี พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และเป็นผู้อำนวยการแผนงานการพัฒนางานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) กลุ่มงานตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ต.ท.วรรณะ วัชรโยธินกุล สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 กองการต่างประเทศ พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พ.ต.ต.หญิง ณภัทปภา เหล่าจันทร์ สว.ฝ่ายอำนวยการ กองวิจัย กรรมการด้านการเงินและงบประมาณ พ.ต.ต.สิรยศ แสนสุข สว.ฝ่ายอำนวยการ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ กรรมการด้านอำนวยการ ส.ต.ท.หญิง วิชุดา มีผล ผู้บังคับการหมู่กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย กองวิจัย ส.ต.ท.หญิง ชนิดา เกียรติวงศ์ชัย ผู้บังคับหมู่ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ร.ต.อ.พัฒนชัย โรตนวิภาต นว.(สบ 1) ผบก.วจ. ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ รอดสูงเนิน รอง สว.รองสารวัตร(สอบสวน) สน.มักกะสัน กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.ท.หญิง ปัทพรรณ กำจัดภัย รองผู้กำกับการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พ.ต.ท.หญิง สรัษชา วุฒิศิริ สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และนางสาวประกาย ธีระวัฒนากุล กรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา เป็นที่ปรึกษา

                         ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี พล.ต.มล.ประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม นางโชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายอาชัญ รุจิระชุณห์ นักวิเคราะห์นโยบานและแผน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความมั่นคง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.จีรพา บุญญคง ตัวแทนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กิจการพิเศษ) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดร.อุดร ยังช่วย นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ตัวแทนจากส่วนงบประมาณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตัวแทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ตัวแทนจากวิทยาลัยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ตัวแทนจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ตัวแทนจากกองการต่างประเทศ ตัวแทนจากกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ ตัวแทนจากกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ตัวแทนจากกองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และตัวแทนจากกองบัญชาการศึกษา

                       นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ได้แก่ พลตำรวจตรี กิจพิณิฐ อุสาโห ข้าราชการบำนาญ พลตำรวจตรี เล็ก สังข์ดิษฐ์ ข้าราชการบำนาญ พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ อาจารย์ประจำ คณะอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวพิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาววีฤทัย มณีนุชเนตร อนุกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นายอิษฏ์ ปักกันต์ธร ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายสรรเสริญ สงวนศักดิ์ และนางสาวอมรพรรณ ศรีพาระกุล ตัวแทนจาก บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด นายศักดิ์ชัย ถวัลย์วรกิจ คุณเขมณัฏฐ์ ถวัลย์วรกิจ ตัวแทนจาก บริษัท แอบโซเทค จำกัด และ พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ อาภรณ์รัตน์ ที่ปรึกษาด้านตรวจพิสูจน์หลักฐานและวัตถุระเบิด

            พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดการประชุม โดยระบุว่า ตนเองขอชื่นชมในส่วนของโครงการที่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาช่วยตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ได้มาจากรัฐบาล หรือทุนอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ทราบว่างบประมาณดังกล่าวได้มีการนำมาใช้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุดหรือไม่ นอกจากนี้ ตนเองขอชื่นชมการนำกลไก ODU หรือ Outcome Delivery Units มาใช้ ซึ่งทำให้เห็นภาพรวมของโครงการ เพื่อสามารถนำไปของบประมาณต่อยอดในปี พ.ศ.2564-2565 ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุดเริ่มต้นของโครงการในวันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ภาพรวมใหญ่ และทิศทางในการบริหารงานให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การทำงานของคณะทำงานมีความราบรื่นไปด้วยดี

ลำดับต่อมา พล.ต.ต.เสนิตย์ สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการหน่วยติดตามและประเมินผลลัพธ์ กล่าวต่อว่า ตนเองต้องขอขอบคุณพล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผบ.ตร. ที่ได้ให้ความสนใจและมีการตอบรับเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ การติดตามผลขึ้น หรือที่เรียกว่า ODU (Outcome Delivery Units) โดยเมื่อโครงการได้รับงบประมาณมาแล้วจะต้องมีการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งทางคณะกรรมการที่ได้รับความร่วมมือในการติดตามผลลัพธ์จะมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการจากหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการจากหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และหน่วยงานในระดับนโยบายด้านการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

จากนั้น พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ กล่าวต่อว่า การจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผลลัพธ์ของโครงการ หรือที่เรียกว่า ODU นั้น ได้มีการจำลองแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ส่วน คือคณะกรรมการในส่วนวิชาการ ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องระบบการวิจัยและนวัตกรรม และอีกส่วนคือคณะกรรมการที่จะดูแลเรื่องการกำกับแผนงาน (Program Chair) ซึ่งจะดูว่างบประมาณที่ได้รับมามีการจัดสรรให้สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ ซึ่งแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในปี พ.ศ.2563 คือ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ แผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล โดยมี พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล เป็น ผอ.แผนงานฯ โดยในแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ได้แบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการรองรับภูมิภาคอาเซียน และ โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001 ซึ่งทั้งสามโครงการย่อยก็จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานภายนอกสังกัด การที่มีคณะกรรมการติดตามการประเมินผลลัพธ์ก็จะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนงานบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์

ต่อมา พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล  กล่าวต่อว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระหว่างการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานหลายด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีจึงมีผลอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆตามมา ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องมีการขจัดปัญหา ป้องกันและปราบปรามให้ปัญหาอาชญากรรมหมดสิ้นหรือลดน้อยลง ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิด จำเป็นที่จะต้องใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่ได้รับการยอมรับในการพิสูจน์ความผิด จึงได้เล็งเห็นว่าการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับการพัฒนาและได้รับมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุอ้างอิง และสารมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ทั้งการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ในเขม่าดินปืน พัฒนาด้านความปลอดภัยด้านชีวอนามัย จึงได้มีการจัดตั้งแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากลขึ้น รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 13 ล้านบาท ซึ่งผลสัมฤทธิ์จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในงานวิจัยและนวัตกรรม และทำให้งานทางนิติวิทยาศาสตร์ของไทยมีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเทียบเท่าในระดับสากลอันเป็นหลักประกันให้สังคมและประชาคมโลก ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วิสัยทัศน์ประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน

จากนั้นในที่ประชุมได้มีการแสดงวิดีทัศน์ประกอบเนื้อหาภาพรวมของโครงการ ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน จะพบว่า มีการดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 โครงการ หรือตัวชี้วัดที่จะประเมินผลของโครงการคือการได้รับการรับรอง ISO ตามที่กำหนดไว้ โดยมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกโครงการจะสามารถต่อยอดจากการรับรองนำไปสู่การพัฒนาในเชิงธุรกิจระหว่างประเทศ

               ด้าน พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) ISO 17025 โดยกำหนดกรอบระยะเวลาของโครงการในเดือน ก.ค.-ก.ย. 2563 ซึ่งในเดือน ก.ค. จะมีการจัดอบรม ISO/IEC 17025 และการจัดทำเอกสารคุณภาพ (Method Validation) ส่วนเดือน ส.ค.-ก.ย. จะมีการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ และเอกสารวิธีทดสอบ ซึ่งในความมุ่งหวังโครงการคือการที่จะสามารถจัดทำ SOP (Standard Operation Procedures) หรือวิธีมาตรฐานขึ้นมา โดยในระยะแรกคาดว่าจะสามารถทำได้ทันในกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้

                   สำหรับโครงการเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ โดยทาง รร.นายร้อยตำรวจและทางสถาบัน NECTEC ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องตรวจจับความเร็วนี้ขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ผลิตเครื่องต้นแบบขึ้นมาและได้มีการนำเครื่องไปทดสอบเรียบร้อยแล้ว จนพบว่า ค่าที่ได้จากเครื่องต้นแบบนั้นค่อนข้างแม่นยำและใกล้เคียงกับเครื่องตรวจจับความเร็วจากต่างประเทศ ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจกับทีมผู้วิจัยอย่างยิ่ง จึงคาดการณ์ว่าในเดือนหน้าจะมีการนำเครื่องต้นแบบเข้าไปทดสอบกับสถาบันมาตรวิทยา และจะนำนวัตกรรมนี้ไปใช้กับหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นับว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกเพื่อลดค่าใช้จ่ายการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องตรวจจับความเร็วจากต่างประเทศ โดยสามารถผลิตขึ้นเองได้ในประเทศ

นางสาววดี วิชัยดิษฐ์ ตัวแทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ในรายละเอียดการฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวกับการประมาณค่าความไม่แน่นอน ในการอบรมที่จะต้องทราบต้องมีเรื่องนี้ด้วย เพราะจะเชื่อมโยงไปถึงการทำ Method Validation ตนก็อยากให้เพิ่มหลักสูตรนี้เข้าไปด้วย  นอกจากนี้ โครงการด้านการจัดทำห้องปฏิบัติการชีวอนามัย ISO 45001 ตนให้ความคิดเห็นว่า ก่อนจะทำ ISO 45001 ควรจะทำระบบตามมาตรฐาน มอก. 2677 ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ หรือที่เรียกว่า ESPReL ซึ่งเป็นโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยร่วมด้วย ซึ่งระบบ ESPReL เป็นตัวเริ่มต้นและอยู่ในหน่วยงานของ วช. ซึ่งปีนี้ควรมีการเริ่มต้นที่ระบบนี้ก่อน และเมื่อได้งบประมาณปีถัดไปค่อยยกระดับขอ ISO 45001

ขณะที่ นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวต่อว่า ตนเองขอชื่นชมทางกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ให้ความสนใจและมีวิสัยทัศน์ในการผดุงความยุติธรรม โดยอิงตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยในเรื่องของความเชื่อมั่นและระบบการตรวจสอบ เพราะปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีคนต่างชาติเข้ามาก่อคดีที่หลากหลาย เราสามารถที่จะใช้การอ้างอิงระบบมาตรฐานที่เป็นสากลในการตรวจสอบได้ ทางตนและหน่วยงานก็ยินดีให้ความสนับสนุนร่วมมือด้วย สำหรับเรื่องการพัฒนาห้องแล็ปที่เป็นปฐมภูมิ เพื่อให้ได้รับการรับรอง ISO 17025 และ ISO 45001 ซึ่งตนคิดว่ากรอบระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด เพราะมีความเสี่ยงในและโอกาสในระดับองค์กร ซึ่งจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับมาตรฐานทั้งสองตัว ขณะเดียวกันต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการและการทำ SOP และทำการยื่นคำขอไปพร้อมกัน เพื่อที่จะขับเคลื่อนและประเมินผล จึงขอแนะนำให้มีการวัดผลทั้ง output และ outcome เพื่อช่วยกันประเมินผลและติดตามโครงการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายของแต่ละช่วงของโครงการร่วมกัน

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ให้ความเห็นว่า การตั้งเป้าหมายของโครงการโดยคำนึงถึงการอำนวยความยุติธรรมซึ่งใช้หลักมาตรฐานสากลนั้น เป็นคำที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และหากมีการสื่อสารที่ดีก็จะได้ใจจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งตนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ฝ่ายงานวิจัยน่าจะมีการขับเคลื่อนอย่างหนักเพื่อวางแผนกลยุทธ์ใหญ่ ตนจึงขอแนะนำว่าควรจะมีการะบุ Key Resources และ OKR ว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงงานที่จะต้องนำไปสู่การส่งมอบมีอะไรบ้าง และมีการเตรียมทรัพยากรที่ต้องดำเนินการในเรื่องใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ หรือ ทรัพยากรคน รวมถึการจัดการด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งหากทำ Key Resources ได้ ก็จะสามารถระบุผลลัพธ์ของของโครงการได้ และเขียนความคาดหวังของโครงการลงไปได้ เกิดเป็นผลลัพธ์ซึ่งสามารถนำไปกำหนดเป็นทรัพยากรที่จะ เมื่อสามารถกำหนดทรัพยากรในโครงการได้ก็จะนำไปสู่การได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง จากนั้นให้พิจารณาว่างานวิจัยของเราสามารถที่จะเข้าร่วมกับงานวิจัยใดได้บ้าง จะช่วยให้การทำ strategic mapping ในการบริหารงานควบคู่กันไปด้วย

                 ดร.จีรพา บุญญคง ตัวแทนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้นำเสนอถึงหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อให้ระบบมาตรวิทยาในประเทศไทยมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการตรวจสอบการใช้รถควันดำและรถที่มีเสียงดัง ซึ่งร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร และกรมควบคุมมลพิษในการให้การอบรมกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับรถที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังมีความชำนาญในการวัดและผลิตวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องเป่าแอลกอฮอลล์ ซึ่งได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการทดสอบแก๊ซเครื่องเป่าแอลกอฮอลล์ และนำส่งสารมาตรฐานให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำไปใช้งาน ปัจจุบันยังได้รับความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอ้างอิงสำหรับดินส่งกระสุนปืนร่วมด้วย

                    สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือ NQI ที่มีการนิยามไว้ว่าเป็นระบบที่มีนโยบาย กฎหมาย และกรอบการนำมาดูแล เพื่อสนับสนุนให้เกิดคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าและบริการต่างๆ ที่ประเทศไทยได้เป็นผู้ผลิตขึ้น โดยอาศัย 5 กลไกสำคัญคือ ด้านมาตรวิทยา การกำหนดมาตรฐาน การรับรองระบบงาน กลุ่มที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรอง และกลุ่มที่กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งหากต้องการแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะต้องนำตัวชี้วัดด้าน NQI มาใช้ในการแข่งขันกับต่างชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจไทย

                ขณะที่ ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรอง มาตรฐานการตรวจรับรอง คือตัว ISO/IEC 17011 ซึ่งเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานสากล โดยสามารถตรวจรับรองให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการรับรอง MRA (Mutual Recognition Arrangement) ในระดับเอเชียแปซิฟิกและจาก iLab ทำให้ห้องที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถใช้โลโก้ของหน่วยงานที่ให้การรับรองและโลโก้ของ iLab ได้ ซึ่งผลของการได้รับการรับรองนั้น จะทำให้ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกด้วย ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้การรับรองห้องปฏิบัติการไปแล้ว 1,267 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการยังสามารถให้การรับรองในต่างประเทศด้วย อาทิ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่สามารถให้การรับรองในระดับ PT Provider และเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานอันดับสามของเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หากทางหน่วยงานใดต้องการขอใบรับรองจะต้องยื่นคำขอมาตามขั้นตอนที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งเข้ารับการประเมินผลในแต่ละปีเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานด้วย จึงเป็นหน่วยงานสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าร่วมกับโครงการแผนพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.