naitos

     กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) จัดประชุมหารือผลักดัน “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร โดยมี พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อม พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รองผู้บังคับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม รังสิพราหมณกุล กองบังคับการตำรวจจราจร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

      ทั้งนี้ ในการประชุมเป็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยการริเริ่ม “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย (Safe City) โดยใช้กลไก Thailand Innovation Policy Accelerator หรือ TIPA ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มใหม่ ทำให้นโยบายเกิดผลและนำไปสู่การขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นกลไกแบบมีส่วนร่วม โอกาสนี้ได้มีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจรในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาแผนงาน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.