naitos

   กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) จัดประชุมหารือ เพื่อเดินหน้าผลักดัน “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยมี พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจทางหลวง ประธานในที่ประชุม พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ณ กองบังคับการตำรวจทางหลวงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

    ทั้งนี้ ในการริเริ่ม “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย (Safe City) มีการใช้กลไก Thailand Innovation Policy Accelerator หรือ TIPA ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มใหม่                ที่ทำให้นโยบายเกิดผลและนำไปสู่การขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นกลไกที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วม โอกาสนี้จึงได้มีการดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาแผนงานต่อไป

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.