naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมวางแนวทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 4/2563              โดยมี ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธาน       พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว/ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทย               สู่มาตรฐานสากล, พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์ นวท.(สบ 4) กคม.ศพฐ.7 สพฐ.ตร./รองผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล, พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผศ.(สบ 3) กค.นว.รร.นรต./หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025, พ.ต.ท.วรรณะ วัชรโยธินกุล สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท./เลขานุการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล คนที่ 1, พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร./เลขานุการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล คนที่ 2, พ.ต.ต.ธนศักดิ์ บริรักษ์นรากุล สว.สอบสวน สน.บางเขน บก.น.2, พ.ต.ต.จักรกริช เวียงสมุทร สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ./คณะผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025, พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. พร้อมด้วย ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช อาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ผศ.ดร.เบญจพร เลิศอนันตวงศ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นางภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ตัวแทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ/คณะผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ร.ต.อ.จุฑาพิตร พวงครามพันธ์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ นายรณชัย อิทธิวรรณพงศ์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ตัวแทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในวันนี้

พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร เลขานุการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล      คนที่ 2 ระบุว่า ขณะนี้โครงการแผนงานฯ มีความคืบหน้าไปมาก โดยมีการขอความร่วมมือกับหลายส่วนงาน และเพื่อเป็นการสอดรับการติดตามและประเมินผลระดับชาติ ได้มีการจัดตั้งบอร์ดคณะกรรมการหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit) ซึ่งจะคอยดำเนินการติดตามโครงการร่วมด้วย โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจะช่วยเป็นโค้ชชิ่งและผู้สังเกตการณ์ร่วมกับคณะทำงาน นอกจากนี้ทางคณะทำงานแผนงานฯ ได้มีการหารือร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ซึ่งได้รับคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับการตรวจเขม่าดินปืนด้วยเครื่อง ICP, AA และ SEM แต่ในส่วนของแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เหมาะสมกับวิธีการตรวจนั้น จะเน้นหลักไปที่การตรวจด้วยเครื่อง ICP ส่วนเครื่อง SEM อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเครื่องมีปัญหาจุดใด ซึ่งจะต้องมีการนำไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง รวมถึงจะต้องหารือกับทางบริษัทเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือร่วมด้วย

            สำหรับการแต่งตั้งคณะทำงานจะมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ทีมงานระบบบริหารงานเชิงวิชาการและทีมงานจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ซึ่งภายในเดือนมิถุนายนจะมีการจัดอบรม โดยให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นผู้อบรม โดยมีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ กองวิจัย สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เข้าอบรม อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการจัดทำเอกสารและจัดทำ Method Validation จะมีการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะต้องมีการจัดทำเอกสารคุณภาพ และการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการสร้างมาตรฐาน ISO 17025 พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงการในปีงบประมาณ 2564-2565

ด้าน ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ในเรื่องของความคืบหน้าโครงการค่อนข้างมีความพร้อมทั้งในส่วนของแผนงานและการปฏิบัติงาน แต่ในส่วนของแผนงานอยากให้มีการกำหนดแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้หรือถ่ายทอดข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมด้วย เพื่อให้แผนงานดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

ขณะที่ พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผศ.(สบ 3) กค.นว.รร.นรต. หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ระบุว่า ในงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จะมีการพิจารณาว่าสามารถดำเนินการต่อยอดในโครงการได้บ้าง เพื่อดำเนินโรงการนี้ต่อให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้นในวันนี้จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นรากฐานในการดำเนินการปีถัดไป

พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว/ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล กล่าวเสริมว่า ขณะนี้แผนของโครงการมีกรอบระยะเวลาชัดเจนมากขึ้น ตนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในหลายภาคส่วน จะช่วยให้การดำเนินโครงการมีความละเอียดรอบคอบและสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก  นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. ระบุว่า ในส่วนของกองพิสูจน์หลักฐานกลางมีความยินดีที่จะให้ทางคณะทำงานสามารถส่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยเข้ามาเก็บข้อมูล ศึกษา พร้อมทั้งสังเกตการณ์ในการทำงาน ซึ่งตนเล็งเห็นว่าผลการวิจัยนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้เรื่องของการตรวจพิสูจน์ในทางคดีและการได้มาซึ่งผลของการตรวจพิสูจน์ ซึ่งหากได้แนวทางที่เป็นมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ ก็จะทำให้คดีมีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และยุติธรรม

ในการประชุมนี้ ยังได้รับร่วมมือจาก ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช อาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ผศ.ดร.เบญจพร เลิศอนันตวงศ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีความมุ่งหวังว่าจะสามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในโครงการ รวมถึงพร้อมที่จะให้การอบรมพัฒนาบุคลากร คาดว่าโครงการนี้จะมีความสำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

จากนั้นในช่วงบ่ายทางคณะทำงานได้เดินทางไปยังบริษัท ABSOTEC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องตรวจเขม่าดินปืนด้วยเครื่อง SEM โดยมี นางเขมณัฏฐ์ ถวัลย์วรกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ABSOTEC, นายศักดิ์ชัย ถวัลย์วรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, พันตำรวจโทศุภฤกษ์ อาภรณ์รัตน์ ที่ปรึกษาด้านตรวจพิสูจน์หลักฐานและวัตถุระเบิด, นางนันทวรรณ ศังขะนันทน์ วิศวกรอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ, นางสาวสุวิสา พุทธิสาร วิศวกรฝ่ายปฏิบัติการ SEM  และ นายธนวรรธน์ ริมพงษ์พิศาล วิศวกรฝ่ายปฏิบัติการ MicroXRF เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมดังกล่าว คณะทำงานได้ทำการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการทดลองและเก็บเขม่าดินปืนด้วยเครื่อง SEM พร้อมกันนี้ยังได้นำตัวอย่างหรือ Sample Test มาใช้ทดสอบกับเครื่องของทางบริษัท เพื่อวิเคราะห์ผลการทดลองร่วมด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.