naitos
การท่องเที่ยว

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปี 2556

แบบสำรวจการยอมรับและสนับสนุนการใช้กล้องวงจรปิด ( CCTV ) ของประชาชน ปี 2555

แบบสอบถามการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์ ปี 2559

แบบสอบถาม โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการรับมือกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2559

อาชญากรรมข้ามชาติ

แบบสำรวจความคิดเห็นข้าราชการตำรวจในการสืบสวนอาชญากรรมข้ามชาติ ปี 2557

 

1. โครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว ปี 2555

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว ปี 2556

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว ปี 2557

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว ปี 2558

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว ปี 2559

ความพึงพอใจต่อการรับบริการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ความพึงพอใจต่อการรับบริการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ปี 2555

ความพึงพอใจต่อการรับบริการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ปี 2556

ความพึงพอใจต่อการรับบริการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ปี 2557

ความพึงพอใจต่อการรับบริการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ปี 2558

ความพึงพอใจต่อการรับบริการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ปี 2559

รายงานผลการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ

(PART)   ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานผลการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)                  ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบสอบถามความความพึงพอใจและเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไป ต่อการปฏิบัติงาน

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แบบสอบถามความความพึงพอใจและเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไป ต่อการปฏิบัติงาน                             ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปี 2555

แบบสอบถามความความพึงพอใจและเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไป ต่อการปฏิบัติงาน                                    ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปี 2556

แบบสอบถามความพึงพอของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก

แบบสอบถามความพึงพอของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ           ต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2555

แบบสอบถามความพึงพอของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ                 ต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2556

แบบสอบถามความพึงพอของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ                     ต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2557

แบบสอบถามความพึงพอของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ                   ต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2558

แบบสอบถามความพึงพอของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ                   ต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการดำเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม             ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปี 2555

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม             ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปี 2556

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม             ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปี 2557

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม             ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปี 2558

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม             ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปี 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการป้องกันและปราบปราม                               

ผลักดันคนต่างด้าว

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการป้องกันและปราบปราม                                                     ผลักดันคนต่างด้าว ปี 2555

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการป้องกันและปราบปราม                                                     ผลักดันคนต่างด้าว ปี 2556

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการป้องกันและปราบปราม                                                     ผลักดันคนต่างด้าว ปี 2557

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการป้องกันและปราบปราม                                                     ผลักดันคนต่างด้าว ปี 2558

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อการป้องกันและปราบปราม                                                     ผลักดันคนต่างด้าว ปี 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา

สถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ

 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ ปี 2555

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและ ความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ ปี 2556

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและ ความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ ปี 2557

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและ ความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ ปี 2558

แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ ปี 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อความสงบสุข

และความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง

ของรัฐ

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อความสงบสุขและความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ                          ปี 2555

 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อความสงบสุขและความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ                            ปี 2556

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อความสงบสุขและความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ                            ปี 2557

 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อความสงบสุขและความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ                            ปี 2558

 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อความสงบสุขและความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ                            ปี 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนพื้นที่หมู่บ้านชายแดนต่อการเฝ้าระวัง

และแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐในเขตชายแดน

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนพื้นที่หมู่บ้านชายแดนต่อการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐในเขตชายแดน ปี 2555

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและ ความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ปี 2556

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและ ความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ปี 2557

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและ ความพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ปี 2558

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ปี 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนพื้นที่หมู่บ้านชายแดนต่อการเฝ้าระวัง

และแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐในเขตชายแดน

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่โรงพยาบาลตารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี          ปี 2555

แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการตารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการโรงพยาบาลตารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี ปี 2556

แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการตารวจ ครอบครัวและประชาชน ที่มารับบริการ         โรงพยาบาลตารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี ปี 2557

แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการตารวจ ครอบครัวและประชาชน ที่มารับบริการ           โรงพยาบาลตารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี ปี 2558

แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการตารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ                   โรงพยาบาลดารารัศมี ปี 2559

แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการตารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ                           โรงพยาบาลตำรวจ     ปี 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานสืบสวนและสอบสวน

ต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานสืบสวนและสอบสวน                                 ต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปี 2555

แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานสืบสวนและสอบสวน                                 ต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปี 2556

แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานสืบสวนและสอบสวน                                 ต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปี 2557

แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานสืบสวนและสอบสวน                                 ต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปี 2558

แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานสืบสวนและสอบสวน                                 ต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปี 2559

แบบสอบถามความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ในการได้รับ                                     

ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 แบบสอบถามความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ในการได้รับความคุ้มครอง  ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปี 2555

 แบบสอบถามความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ในการได้รับความคุ้มครอง  ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปี 2556

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของ                               

เจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ

 

2. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เรื่อง “การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม”

 

3. โครงการสำรวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ

พ.ศ. 2557

แบบสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา เรื่อง เจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ ปี 2557

แบบสำรวจ “เจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ” ปี 2557

พ.ศ. 2558

แบบสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา เรื่อง เจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ ปี 2558

แบบสำรวจ “เจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ” ปี 2558

พ.ศ. 2559

แบบสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา เรื่อง เจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ ปี 2559

แบบสำรวจ “เจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ” ปี 2559

แบบสอบถามงานวิจัย

1. มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม กับการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน ปี 2555

มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม กับการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน

มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม กับการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน

แบบสัมภาษณ์ โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหา การทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน”

2. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการจับกุม ดำเนินคดี

และผลการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้าง ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวหลบหนี

เข้าเมือง ปี 2556

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการจับกุม ดำเนินคดี     และผลการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้าง ผู้นำพา   และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวหลบหนี          เข้าเมือง

แบบสัมภาษณ์โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการจับกุม    ดำเนินคดี และผลการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้าง ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

แบบสัมภาษณ์โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการจับกุม    ดำเนินคดี และผลการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้าง ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

3. มาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม ต่อการแก้ไขปัญหา

การแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของแก๊งเด็กและเยาวชน ปี 2557

แบบสอบถามโครงการวิจัยเกี่ยวกับการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะ

แบบสอบถามโครงการวิจัยเรื่อง มาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคมต่อการแก้ไขปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของแก๊งเด็กและเยาวชน

แบบสัมภาษณ์ โครงการวิจัย เรื่อง มาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม ต่อการแก้ไขปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของแก๊งเด็กและเยาวชน

4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ ปี 2559

แบบสอบถาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับ                     การกู้เงินนอกระบบ (สำหรับลูกหนี้/ผู้กู้เงินนอกระบบ)

แบบสอบถาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับ                  การกู้เงินนอกระบบ (สำหรับเจ้าหนี้/ผู้ให้กู้เงินนอกระบบ)

แบบสอบถาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับ                 การกู้เงินนอกระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายป้องกันปราบปรามและสืบสวน)

5. มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ปี 2560

แบบสอบถามมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน (สำหรับเด็กและเยาวชน)

แบบสอบถามอื่น ๆ

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบนอกพระบรมมหาราชวัง (สนามหลวง/พื้นที่ต่อเนื่อง)

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวย         ความสะดวกด้านการจราจร และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบนอกพระบรมมหาราชวัง (สนามหลวง/พื้นที่ต่อเนื่อง)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามยุทธการ

“Empowerment” หรือ ยุทธการการมีส่วนร่วมแบบพลังประชาชน

แบบสำรวจด้านการจราจร

แบบสำรวจด้านการบริหารจัดการของ กต.ตร. จนถึงระดับชุมชน

แบบสำรวจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรรม

โครงการประเมินประโยชน์และความคุ้มค่าของการดำเนินงาน สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Channel) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบประเมินผลการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ

การปฏิบัติงานของตำรวจ

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ปี 2555

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ (สำหรับอาสาสมัครตำรวจชุมชน)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ (ด้านการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ) (สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจที่รับการประเมิน)

 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน (สำหรับผู้เสียหาย)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ปี 2556

 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ (สำหรับอาสาสมัครตำรวจชุมชน)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ (ด้านการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ) และความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตำรวจ

 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ         ด้านการให้บริการบนสถานีตำรวจ (สำหรับผู้รับบริการทั่วไป)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สำหรับผู้เสียหาย)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ปี 2557

แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ (ด้านการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ) และความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตำรวจ

 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ (สำหรับอาสาสมัครตำรวจชุมชน)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ด้านการให้บริการบนสถานีตำรวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน (สำหรับผู้เสียหาย)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ปี 2558

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ (สำหรับอาสาสมัครตำรวจชุมชน)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ (ด้านการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ) และความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตำรวจ

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ            ด้านการให้บริการบนสถานีตำรวจ (สำหรับผู้รับบริการทั่วไป)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สำหรับผู้เสียหาย)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ปี 2559

แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ (ด้านการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ) และความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตำรวจ

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ (สำหรับอาสาสมัครตำรวจชุมชน)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ด้านการให้บริการบนสถานีตำรวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สำหรับผู้เสียหาย)

ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการทดสอบ เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ต่อการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี พ.ศ. 2559

แบบสอบถามสำหรับข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการทดสอบ เพื่อประเมินความพึงพอใจ                       ต่อการทดสอบยิงปืน ตร.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารเพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2556-2564)

แบบสอบถามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารเพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2556-2564)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการค้างาช้างผิดกฎหมายในพื้นที่เขตติดต่อชายแดน

แบบประเมินการสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการค้างาช้าง               ผิดกฎหมายในพื้นที่เขตติดต่อชายแดน