naitos

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) นำโดย พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) “พันธมิตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.