naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองวิจัย              สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ “พันธมิตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ห้องประชุมกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ต.เสนิต  สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ    เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.คลัง เสถียรธนเศรษฐ์ รอง ผบก.วจ. พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผบก.นต.รพ.ตร, พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว/ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล, พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์ นวท.(สบ 4) กคม.ศพฐ.7 สพฐ.ตร. รองผู้อำนวยการแผนงาน    พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ รศ(สบ 5) กค.นว.รร.นรต. พ.ต.อ.ปภังกร ศรีวิรัญ ผกก.กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย วจ. พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พ.ต.ท.วรรณะ วัชรโยธินกุล สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท./เลขานุการแผนงานฯ คนที่ 1 พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร./เลขานุการแผนงานฯ คนที่ 2 พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ คือ ดร.ปวีณา เครือนิล และดร.สมบัติ คงวิทยา และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

           โดยทั้ง 10 หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการกำหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการที่ให้ข้าราชการมีทักษะในด้านการทำวิจัยเชิงนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากรเพื่อการรองรับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ โดยทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความสามารถและนำไปสู่การสร้างโอกาสที่จะเอื้อให้เกิดการผลิตจากภายในประเทศ มากกว่าที่จะเน้นการนำเข้าหรือการใช้แรงงานจากต่างประเทศ จากผลกระทบของโควิด-19 เห็นได้ชัดอย่างยิ่งว่าการผลิตกำลังคนให้มีทักษะ      มีองค์ความรู้ จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากรได้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          การทำ MOU ในวันนี้ จึงจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากลและโครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาทิ การสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยที่เน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เขม่าปืนให้มีมาตรฐาน การจัดทำโครงการวัสดุอ้างอิง เพื่อสร้างมาตรฐานกลางในการวัด รวมถึงโครงการพัฒนาเครื่องตรวจจับความเร็วต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังว่าจะให้มีสถานีตำรวจดิจิทัล ที่ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก               โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบ ในการนี้ จึงต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้ง 10 หน่วยที่ได้เข้ามาร่วมมือกับกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                      ด้าน ดร.ปวีณา เครือนิล ตัวแทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การร่วมกันทำ MOU ร่วมกับ 10 หน่วยงาน เป็นการจัดหลักสูตรอบรม Non Degree ที่เน้นการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติจำนวนกว่า          150 หลักสูตร โดยเพื่อฝึกทักษะและเซ็ตระบบเพื่อประเมินผู้เชี่ยวชาญ นำไปสู่การทำงานร่วมกันและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ดร.สมบัติ คงวิทยา ตัวแทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ระบุว่า หลักสูตรแต่ละหลักสูตร หากจะนำไปใช้ ต้องผ่านการพัฒนาระบบ จึงมีการเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการพิจารณา ก่อนจะทำการขึ้นทะเบียนหลักสูตร ซึ่งหลักสูรที่จะทำการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น เป็นหลักสูตรที่ได้ผ่านการพิจารณาและขึ้นทะเบียนแล้ว รวมถึงมีการอัปเดตข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยหลักสูตรเหล่านี้จะมีการทดสอบผู้เรียน ทั้งก่อนเรียน (Pre Test) และหลังเรียน (Post Test) เพื่อให้มีประสิทธิผลของการเรียนอย่างสูงสุ และหากกรมตำรวจมีความสนใจในหลักสูตรการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวอนามัย เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งและถือเป็นการแชร์ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

            พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว/ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กล่าวว่า “การทำ MOU ในวันนี้ ก็มีความคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมทักษะความรู้เพื่อพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการนำหลักสูตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการมาใช้ร่วมในหน่วยงาน”

          จากนั้น พล.ต.ต.เสนิต  สำราญสำรวจกิจ ผบก.วจ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ “พันธมิตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”กับตัวแทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อทำความเข้าใจในพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

 

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.