naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มอบหมายให้คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมวางแนวทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี      ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธาน        พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิติพัฒน์                        กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว/ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทย        สู่มาตรฐานสากล พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์ นวท.(สบ 4) กคม.ศพฐ.7 สพฐ.ตร./รองผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผศ.(สบ3) กค.นว.รร.นรต./หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 1 025 พ.ต.ท.วรรณะ วัชรโยธินกุล สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท./เลขานุการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล คนที่ 1 พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร    สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร./เลขานุการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล คนที่ 2 พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก./ผู้แทนผบก.พฐก. พ.ต.ต.จักรกริช เวียงสมุทร สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ./คณะผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รศ.น.อ.ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนาศิริ    อจ.กองการศึกษา รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ นางดุษฎี มั่นความดี ข้าราชการบำนาญ/     ที่ปรึกษาโครงการวิจัยแผนพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล เข้าร่วมการประชุม

                 ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และประธานในที่ประชุม กล่าวว่า แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากลได้รับอนุมัติเชิงหลักการ            จากเจ้าภาพงบประมาณให้ดำเนินการ ซึ่งคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจเริ่มดำเนินการ          โครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงการสร้างเครือข่ายความชำนาญร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาความชำนาญ           ห้องปฏิบัติการและการสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์/ทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมศักยภาพห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศให้ได้การรับรองมาตรฐานเป็นลำดับต้นๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคตข้างหน้า ขณะนี้ทางคณะทำงานโครงการดังกล่าวจะต้องเน้นจุดสำคัญหลัก 3 ประเด็น คือ 1) วิธีการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR 2) วิธีการที่จะได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ            3) วิธีการสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคอาเซียน

       ด้านพ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รองผบก.ทว/ผู้อำนวยการแผนงานฯ กล่าวต่อว่า กระผมขอขอบคุณทางคณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ได้มีการจัดประชุมวางแนวทางโครงการฯครั้งแรกในวันนี้ขึ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อสังเกตและมีความกังวลเรื่องระยะเวลาว่าจะไม่เสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ แต่ด้วยการทำงานร่วมกันและมีการเตรียมความพร้อมงานมาก่อนการได้รับการอนุมัติแผนงาน/โครงการฯนั้นได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคจำนวนมาก บางครั้งก็มีการสะดุดหรือติดขัด ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกัน จนกระทั่งขับเคลื่อนออกมาเป็นโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบตำรวจไทยได้สำเร็จ อย่างไรตนขอเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานทุก รวมถึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ในห้องปฏิบัติการด้วย ตนเชื่อว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันผลักดันแผนงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความสำเร็จ

               พร้อมกันนี้ พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผศ.(สบ 3) กค.นว.รร.นรต./หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบฯ ระบุว่า ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR ซึ่งในงบประมาณปีนี้จะเร่งสร้างวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อร่วมกันพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เขม่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือแนวทางปฏิบัติเดียวกันของประเทศ โดยคณะทำงานจะเร่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

                    ทางด้านพ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร เลขานุการแผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล  กล่าวเสริมว่า ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นั้น ซึ่งงบประมาณดังกล่าว เป็นงบพื้นฐาน (Basic Function) ทั้งนี้งบประมาณที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับให้ดำเนินการแผนงานดังกล่าวนั้น เป็นส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (National Quality Infrastructure : NQI) ของประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการให้ความเป็นธรรม ซึ่งหากในปีนี้สามารถดำเนินโครงการ/แผนงานได้ตามเป้าหมาย ก็จะมีการนำมาพัฒนาต่อยอดในงบประมาณในปีถัดไปด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจจะเป็นศูนย์กลางในการสร้างมาตรฐานด้านการอำนวยความยุติธรรม       ของประเทศ และมีการบูรณาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหลายหน่วยงานในการยกระดับขีดความสามารถกำลังคนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงการ ววน.ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบไป

 

                      ทั้งนี้ พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก.​ ผู้แทน ผบก.พฐก. กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องของการบริหารในส่วนของงานวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกก็เพื่อช่วยสนับสนุนความเชี่ยวชาญ ทำให้เล็งเห็นขีดความสามารถในการสร้างมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ในมิติของหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน และการสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะกองพิสูจน์หลักฐานกลาง มีแนวทางการพัฒนาไปสู่การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างความเชื่อมั่นของรูปคดี รวมถึงสร้างวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.