naitos

กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย กองวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563