naitos

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 2

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการสำรวจด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2563

โครงการสำรวจด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2563

รายงานผลการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ (PART)                                                  ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการการพัฒนามาตรฐานการให้ บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2562

โครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 โครงการการศีกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของพนักงานสอบสวน  พ.ศ.2561

รายงานผลการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2561

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการการศีกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2559

รายงานผลกำรสำรวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2559

รายงานผลการสำรวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2558

รายงานผลการสำรวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2557

รายงานผลการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ