naitos
ทุนวิจัยไปไหน
โครงการเด่น
ความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิจัย ตร. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีลงนาม MOUระหว่างพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองวิจัย ตร. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีลงนาม MOU
ระหว่างพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย...

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องตรวจจับความเร็ว ด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมทดสอบ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องตรวจจับความเร็ว ด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมทดสอบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย...

กองวิจัย ตร. จัดประชุมโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล

กองวิจัย ตร. จัดประชุมโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย...

คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่

คลังภาพ

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ พฐก. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์เขม่าปืน (GSR: Gun Shot Residue) ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

23 มิถุนายน 2563

กองวิจัย ตร. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 พฤษภาคม 2563

กองวิจัย ตร. จัดประชุมโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม

26 พฤษภาคม 2563

วีดิโอ

กองวิจัย ตร. จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

24 มิถุนายน 2563